අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

17
ජූනි2021
Covid - 19 Pass Checking During Travel Restriction Period

Covid - 19 Pass Checking During Travel Restriction Period

தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுவரும் கொவிட்19 தெற்று தீவிரத்தினால் நாடு...

17
ජූනි2021
Covid - 19 Relief Assistance Provided

Covid - 19 Relief Assistance Provided

தற்போது நாட்டில் நிலவி வரும் கொவிட்19 மூன்றாவது அலை...

Scroll To Top